Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Grudniowa, XVIII sesja Rady Gminy

W piątek, 7 grudnia 2012 r.  o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XVIII sesja Rady Gminy. Radni podczas posiedzenia zadecydują między innymi o stawkach dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w 2013 roku oraz zatwierdzą plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok przyszły. Szczegółowy, proponowany porządek obrad zamieszczamy poniżej:

Proponowany porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Lubanie

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej                                                         położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne                                 gm. Lubanie

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie                               na lata 2012 – 2018

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia                        budżetu gminy Lubanie na rok 2012

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2013 rok dla zakładu budżetowego

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

13. Zakończenie obrad

 Protokół z XVII sesji Rady Gminy do wglądu w Urzędzie Gminy – pokój Nr 13.