DODATEK ELEKTRYCZNY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2127 ze zm.) dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  1. gospodarstwom domowym zamieszkującym pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy;
  2. osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;
  3. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
    4. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

 

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia w 2021 r. przez to gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh, odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości 1500 zł. 

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo. Z uwagi na fakt, że dodatek ten powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

  1. Wymagane dokumenty:

– wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego,

– w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w  2021 r. przekraczające 5 MWh,

– w uzasadnionych przypadkach inne dokumenty/oświadczenia

  1. Termin załatwienia sprawy:

Dodatek elektryczny przysługuje jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r., przy czym wypłata dodatków została przewidziana najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

III. Sposób załatwienia sprawy:

Wnioski można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

– tradycyjnie (papierowo) w Urzędzie Gminy w Lubaniu, pok. nr 1 (sekretariat).

Wnioski można pobrać:

– w siedzibie Urzędu,

– na stronie internetowej Urzędu: www.lubanie.com / zakładka DLA MIESZKAŃCÓW

„Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 54 251 33 12

  1. Uwagi:

Wójt dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy,  wójt może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z art. 27 ust. 3 odpowiednio pkt 1 i 2. Przepis art. 34 ust. 2 stosuje się.
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Instruktaż Jak wypełnić wniosek o dodatek elektryczny gospodarstwa domowe