OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie „Złap deszczówkę”

 

Gmina Lubanie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” na zasadach określonych w uchwale Nr XI/105/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 maja 2020 r. oraz w uchwałach zmieniających Nr XII/116/2020 z dnia 19 czerwca 2020r., Nr XXXV/300/2023  z dnia 29 marca 2023 r.

 1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych  realizacji zadania obejmujących:

1) koszty zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych;

2) koszty remontu istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności.

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są: osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.

W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu właścicielowi, Beneficjent  zobowiązany jest do uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli  nieruchomości.

 1. Wysokość dotacji

Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie:  100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł.

Dotacja nie może być udzielona na dofinansowanie:

 • budowy infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych określonej w pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego;
 • wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej;
 • zadania, którego realizacja nie zagwarantuje osiągnięcia efektu ekologicznego, rozumianego jako ilość retencjonowanej wody opadowej.

Dotacja nie może pokrywać wydatków sfinansowanych z innych bezzwrotnych środków publicznych.

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Termin składania wniosków: od dnia 22 stycznia 2024r. do 30 lipca 2024r.

Pisemny wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie (sekretariat).

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników został zamieszczony pod ogłoszeniem  oraz  do pobrania w Urzędzie Gminy Lubanie, pok. nr 16.

 1. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji
 • Rozpatrywanie wniosków następuje według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych.
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy Lubanie na dany rok.
 • Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym nie podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.
 • Udzielenie dotacji w roku następnym następuje po złożeniu przez beneficjenta nowego wniosku po ogłoszeniu naboru.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy Lubanie w 2024  roku na dotacje celowe na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” wynosi 10 000 zł.

 1. Sposób gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych na terenie nieruchomości w ramach realizacji zadania nie może powodować niekorzystnych zmian stosunków wodnych na nieruchomościach sąsiednich.
 2. Wzór umowy o udzielenie dotacji

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku oraz posiadania środków finansowych Wójt Gminy Lubanie zawiera  z Wnioskodawcą umowę o dotację w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub w terminie 14dni od uzupełnienia wniosku.

 1. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Po zrealizowaniu zadania Beneficjent składa pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej, w terminie do 15 września roku budżetowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie.

Do wniosku o rozliczenie dotacji celowej należy załączyć:

 • faktury potwierdzające poniesione koszty z dowodami zapłaty;
 • rachunki wystawione tytułem zakupu towarów do wykonania zadania;
 • oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie z przeznaczeniem.

Za termin i sposób rozliczenia dotacji uznaje się dzień, w którym kompletny wniosek o przekazanie dotacji wraz z załącznikami zostanie zaakceptowany i przekazany do wypłaty dotacji na rachunek Beneficjenta.

Wypłata dotacji następuje po dokonaniu oględzin w miejscu realizacji zadania, przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy Lubanie.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników został zamieszczony pod ogłoszeniem  oraz  do pobrania w Urzędzie Gminy Lubanie, pok. nr 16.

 1. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

 1. Dodatkowe informacje

Dotacja udzielana jest na rzecz podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Lubanie, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja nie może być udzielona na dofinansowanie:

 • budowy infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych określonej w pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego;
 • wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej;
 • zadania, którego realizacja nie zagwarantuje osiągnięcia efektu ekologicznego, rozumianego jako ilość retencjonowanej wody opadowej.

Dotacja nie może pokrywać wydatków sfinansowanych z innych bezzwrotnych środków publicznych (zakaz podwójnego finansowania).

Dotacja nie może być wykorzystana na opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubanie pok. nr 16 lub pod numerem telefonu: 54 251 33 12 wew. 36 w godzinach pracy urzędu.

UCHWAŁA PROGRAM ZŁAP DESZCZÓWKĘ

UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA ZŁAP DESZCZÓWKĘ

DRUGA UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA ZŁAP DESZCZÓWKĘ

zarządzenie

załącznik nr 1 – wniosek u udzielenie dotacji

Załącznik nr 2 umowa

załącznik Nr 3 wniosek o rozliczenie dotacji

 

Załączniki:

UCHWAŁA PROGRAM ZŁAP DESZCZÓWKĘ

UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA ZŁAP DESZCZÓWKĘ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK NR 2 – UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI

ZARZĄDZENIE