OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie  na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie

Wójt Gminy Lubanie ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Lubanie Nr XXXV/299/2023           z dnia 29 marca 2023r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie oraz uchwale zmieniającej Nr XXXVI/307/2023 z dnia 14 kwietnia 2023r.

 1. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, o którym mowa w art. 3 pkt 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, czyli prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy.

Jeżeli o dotację, ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy tej działalności – stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy. Udzielenie dotacji do nieruchomości wykorzystywanej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jedynie do celów mieszkalnych nie stanowi pomocy de minimis.

W przypadku gdy nieruchomość jest wykorzystywana częściowo do działalności gospodarczej, w tym działalności wytwórczej w rolnictwie lub rybołówstwie a częściowo do celów mieszkalnych oraz możliwe jest wykazanie, w jakiej części inwestycja dotyczy poszczególnych części nieruchomości – pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jest ta część dotacji, której udzielenie skutkuje przysporzeniem korzyści na rzecz działalności gospodarczej.

 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej jest spełnienie następujących warunków:
 • moc instalacji fotowoltaicznej będzie wynosiła co najmniej 2 kW;
 • maksymalna moc instalacji nie może przekroczyć 10 kW;
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

Dotacją objęte są urządzenia nowe, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Dotacji nie podlega zmiana, modernizacja lub rozbudowa zamontowanych już paneli fotowoltaicznych. Nie podlega dofinansowaniu koszt zakupu wyposażenia dodatkowego, niebędącego niezbędnym wyposażeniem instalacji fotowoltaicznej oraz koszt eksploatacji urządzeń. Nie udziela się dotacji na zakup i montaż instalacji w budynku, w którym dach lub inne miejsce montażu wykonane są z materiałów lub wyrobów zawierających azbest.

 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo w wysokości 500 zł brutto do 1 kWp zainstalowanej mocy instalacji fotowoltaicznej, nie więcej niż 5 000 zł. brutto.

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Lubanie w 2024  roku  na realizację zadania wynosi 50 000 zł.

 1. Wysokość dotacji będzie wyliczana na podstawie realnie poniesionych kosztów kwalifikowanych, potwierdzonych dowodami zakupów, jednak nie więcej niż 5 000 zł. brutto.
 2. Koszty kwalifikowane stanowią:

1) zakup urządzeń i wyposażenia będącego niezbędnymi elementami składowymi instalacji fotowoltaicznej;

2) roboty polegające na montażu ww. urządzeń i wyposażenia;

3) niezbędne koszty związane z podłączeniem instalacji w budynku.

 1. Koszty niekwalifikowane stanowią:

1) bieżąca eksploatacja i utrzymanie instalacji (w tym np. przeglądy techniczne i koszty bieżącej obsługi, ubezpieczenie);

2) prace towarzyszące, które nie wpływają w bezpośredni sposób na zakończenie realizacji zadania;

3) dodatkowe koszty budowlane związane z montażem instalacji, m.in. przebudowa bądź rozbudowa dachu, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachu, tynkowanie elewacji, tynkowanie ścian wewnętrznych.

4) sporządzenie audytu energetycznego.

 1. Dotacja celowa obejmuje wydatki poniesione nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 2. 6. Zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej nie może nastąpić przed datą zawarcia umowy o dotację.
 3. W przypadku uzyskania dotacji z innych źródeł, suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.
 1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku.
 2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie lub numer księgi wieczystej, w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – pisemną zgodę właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji;

2) w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości – pisemną

zgodę pozostałych współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

3) jeżeli zadanie tego wymaga – stosowne pozwolenia, zezwolenia, zgody, decyzje i opinie, a jeśli przepisy wymagają jedynie zgłoszenia, dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji

przedsięwzięcia do organu administracji z adnotacją lub zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu wobec planowanych przedsięwzięć.

 1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Gminy Lubanie, Lubanie 28A , 87 – 732 Lubanie (sekretariat) w terminie od dnia 22 stycznia do dnia 30 października.
 2. Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Gminy Lubanie i realizowane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy Lubanie na dany rok.
 3. Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym nie podlegają rozpatrzeniu w roku następnym. Udzielenie dotacji w roku następnym następuje po złożeniu przez beneficjenta nowego wniosku po ogłoszeniu naboru przez Wójta Gminy Lubanie,

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie Urzędu Gminy Lubanie oraz w Urzędzie Gminy Lubanie, pok. nr 16.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i posiadania środków na udzielenie dotacji w budżecie Gminy Lubanie, zostanie podpisana pomiędzy Gminą Lubanie i wnioskodawcą umowa o dofinansowaniu inwestycji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku. Inwestycję należy wykonać nie później niż do 30 listopada roku, w którym złożono wniosek o udzielenie dotacji.
 1. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca składa pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej w terminie do dnia 30 listopada roku budżetowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie.
 2. Do wniosku należy dołączyć, następujące dokumenty:

1) oryginał  faktury VAT lub rachunku wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesione koszty związane z realizacją inwestycji;

2) zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej,

3) Oświadczenie o wysokości wkładu własnego poniesionego na realizację inwestycji.

Oryginały faktur lub rachunków po umieszczeniu adnotacji o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Lubanie oraz sporządzeniu kopi zostaną zwrócone wnioskodawcy.

Kwota dotacji zostanie wypłacona Wnioskodawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy Lubanie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji celowej. Termin  ten może ulec wydłużeniu w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, niezbędnych do rozliczenia dotacji lub złożenia niekompletnej dokumentacji do wniosku o rozliczenie dotacji celowej.

 1. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubanie pok. nr 16 lub pod numerem telefonu: 54 251 33 12 wew. 36 w godzinach pracy urzędu.

Uchwała Nr XXXV.299.2023 z dnia 29 marca 2023r.

Uchwała Nr XXXVI.307.2023 z dnia 14 kwietnia 2023r.

Wniosek o rozliczenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji

Wzór umowy

Zał. do wniosku o udzielenie dotacji – zgoda właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości

Zał. do wniosku o udzielenie dotacji – zgoda współwłaściciela

Oświadczenie o wysokości wkładu własnego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie  na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie

 Wójt Gminy Lubanie ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Lubanie Nr XXXV/299/2023 z dnia 29 marca 2023r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie oraz uchwale zmieniającej Nr XXXVI/307/2023 z dnia 14 kwietnia 2023r.

 1. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, o którym mowa w art. 3 pkt 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, czyli prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy.

Jeżeli o dotację, ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy tej działalności – stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy. Udzielenie dotacji do nieruchomości wykorzystywanej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jedynie do celów mieszkalnych nie stanowi pomocy de minimis.

W przypadku gdy nieruchomość jest wykorzystywana częściowo do działalności gospodarczej, w tym działalności wytwórczej w rolnictwie lub rybołówstwie a częściowo do celów mieszkalnych oraz możliwe jest wykazanie, w jakiej części inwestycja dotyczy poszczególnych części nieruchomości – pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jest ta część dotacji, której udzielenie skutkuje przysporzeniem korzyści na rzecz działalności gospodarczej.

 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej jest spełnienie następujących warunków:
 • moc instalacji fotowoltaicznej będzie wynosiła co najmniej 2 kW;
 • maksymalna moc instalacji nie może przekroczyć 10 kW;
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

Dotacją objęte są urządzenia nowe, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Dotacji nie podlega zmiana, modernizacja lub rozbudowa zamontowanych już paneli fotowoltaicznych. Nie podlega dofinansowaniu koszt zakupu wyposażenia dodatkowego, niebędącego niezbędnym wyposażeniem instalacji fotowoltaicznej oraz koszt eksploatacji urządzeń. Nie udziela się dotacji na zakup i montaż instalacji w budynku, w którym dach lub inne miejsce montażu wykonane są z materiałów lub wyrobów zawierających azbest.

 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo w wysokości 500 zł brutto do 1 kWp zainstalowanej mocy instalacji fotowoltaicznej, nie więcej niż 5 000 zł. brutto.

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Lubanie w 2023  roku  na realizację zadania wynosi 100 000 zł.

 1. Wysokość dotacji będzie wyliczana na podstawie realnie poniesionych kosztów kwalifikowanych, potwierdzonych dowodami zakupów, jednak nie więcej niż 5 000 zł. brutto.
 2. Koszty kwalifikowane stanowią:

1) zakup urządzeń i wyposażenia będącego niezbędnymi elementami składowymi instalacji fotowoltaicznej;

2) roboty polegające na montażu ww. urządzeń i wyposażenia;

3) niezbędne koszty związane z podłączeniem instalacji w budynku.

 1. Koszty niekwalifikowane stanowią:

1) bieżąca eksploatacja i utrzymanie instalacji (w tym np. przeglądy techniczne i koszty bieżącej obsługi, ubezpieczenie);

2) prace towarzyszące, które nie wpływają w bezpośredni sposób na zakończenie realizacji zadania;

3) dodatkowe koszty budowlane związane z montażem instalacji, m.in. przebudowa bądź rozbudowa dachu, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachu, tynkowanie elewacji, tynkowanie ścian wewnętrznych.

4) sporządzenie audytu energetycznego.

 1. Dotacja celowa obejmuje wydatki poniesione nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 2.  Zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej nie może nastąpić przed datą zawarcia umowy o dotację.
 3. W przypadku uzyskania dotacji z innych źródeł, suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.
 1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku.
 2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie lub numer księgi wieczystej, w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – pisemną zgodę właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji;

2) w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości – pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

3) jeżeli zadanie tego wymaga – stosowne pozwolenia, zezwolenia, zgody, decyzje i opinie, a jeśli przepisy wymagają jedynie zgłoszenia, dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji

przedsięwzięcia do organu administracji z adnotacją lub zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu wobec planowanych przedsięwzięć

 1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Gminy Lubanie, Lubanie 28A , 87 – 732 Lubanie (sekretariat) w terminie od dnia 8 maja do dnia 30 października.
 2. Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Gminy Lubanie i realizowane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy Lubanie na dany rok.
 3. Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym nie podlegają rozpatrzeniu w roku następnym. Udzielenie dotacji w roku następnym następuje po złożeniu przez beneficjenta nowego wniosku po ogłoszeniu naboru przez Wójta Gminy Lubanie,

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie Urzędu Gminy Lubanie oraz w Urzędzie Gminy Lubanie, pok. nr 16.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i posiadania środków na udzielenie dotacji w budżecie Gminy Lubanie, zostanie podpisana pomiędzy Gminą Lubanie i wnioskodawcą umowa o dofinansowaniu inwestycji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku. Inwestycję należy wykonać nie później niż do 30 listopada roku, w którym złożono wniosek o udzielenie dotacji.
 1. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca składa pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej w terminie do dnia 30 listopada roku budżetowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie.
 2. Do wniosku należy dołączyć, następujące dokumenty:

1) oryginał  faktury VAT lub rachunku wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesione koszty związane z realizacją inwestycji;

2) zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej,

3) Oświadczenie o wysokości wkładu własnego poniesionego na realizację inwestycji.

Oryginały faktur lub rachunków po umieszczeniu adnotacji o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Lubanie oraz sporządzeniu kopi zostaną zwrócone wnioskodawcy.

Kwota dotacji zostanie wypłacona Wnioskodawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy Lubanie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji celowej. Termin  ten może ulec wydłużeniu w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, niezbędnych do rozliczenia dotacji lub złożenia niekompletnej dokumentacji do wniosku o rozliczenie dotacji celowej

 1. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubanie pok. nr 16 lub pod numerem telefonu: 54 251 33 12 wew. 36 w godzinach pracy urzędu.

Uchwała Nr XXXV.299.2023 z dnia 29 marca 2023r.

Uchwała Nr XXXVI.307.2023 z dnia 14 kwietnia 2023r.

Wniosek o rozliczenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji

Wzór umowy

Zał. do wniosku o udzielenie dotacji – zgoda właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości

Zał. do wniosku o udzielenie dotacji – zgoda współwłaściciela