Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Lubanie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników

w przydomowych oczyszczalniach ścieków.