KURENDA

Urząd Gminy Lubanie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Realizując założenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2010 – 2032” Gmina Lubanie zawarła umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmienił zasady dofinansowania. Wprowadzono m.in. próg dofinansowania, zgodnie z którym maksymalna stawka jednostkowego dofinansowania za 1Mg wynosi 700 zł za demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie.

Ponadto wprowadzono zasadę, która uzależnia wysokość dofinansowania od dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. W przypadku Gminy Lubanie poziom dofinansowania wyniesie do 40%  kosztów określonych w progach. Koszty przekraczające wartość dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany będzie pokryć w 100%.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lubanie. Refundacją będą objęte koszty demontażu, zbierania, transportu i przyjęcia odpadów do utylizacji, zrealizowane w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Uwaga! Koszty nowego pokrycia dachowego właściciel nieruchomości ponosi we własnym zakresie.

Do wniosku o dotację mogą być wymagane:

  1. Pozwolenie na budowę w przypadku zmiany konstrukcji dachu, lub innej zmiany wymagającej pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  2. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA!!! Wnioski z kompletem załączników przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Lubanie do dnia 06.05.2024 r.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubanie: www.lubanie.com w zakładce – demontaż azbestu oraz w Urzędzie Gminy Lubanie, pokój nr 3.

Wniosek Azbest

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE