UCHWAŁA NR XXVII/248/2022 RADY GMINY LUBANIE z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Uchwała Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2022

  Kurenda PSZOK

Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Wójta Gminy Lubanie z dnia 2 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.do Regulaminu PSZOK

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK

 

 


Przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowano następujące zadania:

1) Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubanie.

2) Zakup pojemników metalowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Lubanie.

3) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Lubanie