Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

 

http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Oświadczenie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87-732 Lubanie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lubanie@lubanie.com. Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację z naliczeniem opłaty. Załącznik:

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ