Dnia 30 kwietnia 2024 roku  (wtorek)  o godz. 1300  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2024-2030.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości Lubanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności planu ogólnego i planów miejscowych w gminie Lubanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych w miejscowościach: Zapomnianowo, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca Lubańska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie.
 14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony  Osób Doznających  Przemocy  Domowej na lata 2024 – 2030 w Gminie Lubanie.
 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na rok 2024.
 17. Informacje bieżące, wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Oglądaj Online