ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2021
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 15 grudnia 2021 roku.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Lubaniu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1371 zm. poz. 1834) oraz § 16 Statutu Żłobka Gminnego w Lubaniu stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXII/199/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia
28 października 2021 r.. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Lubaniu zarządza się, co następuje

1. Wprowadza się Regulamin Rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Lubaniu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZAŁĄCZNIKI:


Rekrutacja dzieci do Żłobka Gminnego w Lubaniu

Rekrutacja dzieci do Żłobka Gminnego w Lubaniu