Kurenda PSZOK

 

Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Wójta Gminy Lubanie z dnia 2 grudnia 2021 r.

 

Załącznik nr 1.do Regulaminu PSZOK

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK

 


Przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowano następujące zadania:

1) Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubanie.

2) Zakup pojemników metalowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Lubanie.

3) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Lubanie.