KURENDA

Urząd Gminy Lubanie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Realizując założenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2010 – 2032” Gmina Lubanie zawarła umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmienił zasady dofinansowania. Wprowadzono m.in. próg dofinansowania, zgodnie z którym maksymalna stawka jednostkowego dofinansowania za 1Mg wynosi 700 zł za demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie.

Ponadto wprowadzono zasadę, która uzależnia wysokość dofinansowania od dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. W przypadku Gminy Lubanie poziom dofinansowania wyniesie do 40%  kosztów określonych w progach. Koszty przekraczające wartość dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany będzie pokryć w 100%.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lubanie, planujące w 2023 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji.

Uwaga! Koszty nowego pokrycia dachowego właściciel nieruchomości ponosi  we własnym zakresie.

Do wniosku o dotację mogą być wymagane:

  1. Pozwolenie na budowę w przypadku zmiany konstrukcji dachu, lub innej zmiany wymagającej pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  2. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.

 

UWAGA!!! Wnioski z kompletem załączników przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Lubanie do dnia 28.02.2023 r.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubanie: www.lubanie.com w zakładce – demontaż azbestu oraz w Urzędzie Gminy Lubanie, pokój nr 3.

 

 

KURENDA

Urząd Gminy Lubanie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Realizując założenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2010 – 2032” Gmina Lubanie zawarła umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmienił zasady dofinansowania. Wprowadzono m.in. próg dofinansowania, zgodnie z którym maksymalna stawka jednostkowego dofinansowania za 1Mg wynosi 700 zł za demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie.

Ponadto wprowadzono zasadę, która uzależnia wysokość dofinansowania od dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. W przypadku Gminy Lubanie poziom dofinansowania wyniesie do 40%  kosztów określonych w progach. Koszty przekraczające wartość dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany będzie pokryć w 100%.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lubanie, planujące w 2022 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji.

Uwaga! Koszty nowego pokrycia dachowego właściciel nieruchomości ponosi                 we własnym zakresie.

Do wniosku o dotację mogą być wymagane:

  1. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, potwierdzone przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, lub pozwolenie na budowę w przypadku zmiany konstrukcji dachu, lub innej zmiany wymagającej pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  2. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.

 

UWAGA!!! Wnioski z kompletem załączników przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Lubanie do dnia 31.03.2022 r.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubanie: www.lubanie.com w zakładce – demontaż azbestu oraz w Urzędzie Gminy Lubanie, pokój nr 3.

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2021 r

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

Pomoc de minimis – wyjaśnienie

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011-2032

Załączniki do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032

Uchwała zatwiedzająca Gminny Proogram Usuwania Azbestu

Kurenda PSZOK

 

Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Wójta Gminy Lubanie z dnia 2 grudnia 2021 r.

 

Załącznik nr 1.do Regulaminu PSZOK

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK

 


Przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowano następujące zadania:

1) Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubanie.

2) Zakup pojemników metalowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Lubanie.

3) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Lubanie.