Trwa realizacja projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Lubanie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

wybranego do finansowania w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Całkowity koszt projektu to 175.630 zł, wartość dofinansowania – 166.848,50 zł.

Projekt realizowany będzie do 31 lipca br.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • Indywidualne oraz grupowe spotkania z psychologiem,
  • Indywidulane oraz grupowe spotkania z doradcą zawodowym,
  • Szkolenia/kursy zawodowe – potwierdzone zaświadczeniem, certyfikatem, świadectwem,
  • Stypendium szkoleniowe,
  • Wycieczka integracyjna.

Pierwsza grupa już zakończyła zajęcia aktywizacyjne i ma zaplanowaną dalszą ścieżkę uczestnictwa w projekcie – 2 osoby wybrały kurs pielęgnacji dłoni i paznokci, 1 osoba rozpoczęła kurs prawa jazdy kat. C+E, 5 osób uczestniczy w kursie spawania.

Obecnie trwa rekrutacja drugiej grupy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubanie w zakładce „Dla Mieszkańców/Projekt Aktywizacja Społeczno – Zawodowa mieszkańców Gminy Lubanie”.

 

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja Uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBANIE

Uprzejmie informujemy, że okres rekrutacji do projektu zostaje wydłużony do 24 stycznia 2022roku.

 

  

 Gmina Lubanie przystąpiła do Projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Lubanie” nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0010/21, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny Oś priorytetowa RPKP.11.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie RPKP.11.01.00 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt powiązany jest z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, biernych zawodowo, osób
z niepełnosprawnościami), zamieszkujących gminę Lubanie. Wsparciem zostanie objętych 20 osób. Uczestnicy będą brali udział w zajęciach
z  psychologiem, warsztatach rozwoju osobistego oraz treningach umiejętności społecznych. W ramach aktywizacji zawodowej odbędą się spotkania z doradcą zawodowym. Uczestnicy skorzystają z kursów zawodowych.

Zajęcia będą odbywać się w Świetlicach Wiejskich w Ustroniu i Janowicach oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, zwiększenie motywacji do działania, zbudowanie zaufania we własne siły, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Efektem zrealizowanego Projektu powinno być aktywne poszukiwanie pracy i jej podjęcie przez Uczestników.

 

Wartość projektu wynosi 175.630,00 zł

Wartość przyznanego dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFS) wynosi 166.848,50 zł.

 

Regulamin rekrutacji Lubanie

Deklaracja Uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu