W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu został utworzony Punkt Konsultacyjno – informacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie. Jest to miejsce, w którym osoba będąca ofiarą przemocy domowej może uzyskać pomoc w odzyskaniu równowagi, może otrzymać również wsparcie oraz informacje na temat różnych form pomocy jej przysługujących.

Do punktu mogą się zgłaszać lub być kierowane osoby doświadczające wszelkich form przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej).

W punkcie dyżurują specjaliści: psycholog i pracownicy socjalni, którzy udzielają:

  • konsultacji psychologicznych
  • wsparcia psychologicznego
  • poradnictwa socjalnego
  • ogólnych informacji na temat zjawiska przemocy domowej oraz na temat placówek udzielających pomocy osobom krzywdzonym

Poradnictwo i wsparcie jest zupełnie bezpłatne, a wszystkie osoby korzystające z Punktu mają zapewnioną dyskrecję.

Punkt działa w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, I piętro,
w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00.

Psycholog przyjmuje Interesantów w pierwszy wtorek każdego miesiąca od godziny
15:00 do 17:00.

Osoby chętne mogą również skorzystać z pomocy prawnej. Radca prawny przyjmuje we wtorki od godziny 15:00 do 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie.

Kontakt telefoniczny 54 251 34 13 lub 54 251 33 12 czynny w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz w godzinach otwarcia Punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą.

Adres e-mail: gops_lubanie@op.pl, lubanie@lubanie.com

Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w  rodzinie