OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła

ogrzewania na terenie Gminy Lubanie.

 Wójt Gminy Lubanie ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie, na zasadach określonych w uchwale          Nr XXI/188/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie, zmienionej uchwałą Nr XXII/197/2021 z dnia 28 października 2021r. oraz uchwałą                                Nr XXXV/298/2023 z dnia 29 marca 2023r

 1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, może być udzielona na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z wymianą systemów ogrzewania węglowego, niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie.

Przez nowe ekologiczne źródło ogrzewania, należy rozumieć niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, takie jak: kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo – olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., kocioł na biomasę c.o., kocioł na paliwo stałe, spełniające podane poniżej warunki, pompa ciepła, w których ich zastosowanie będzie wiązało się z obniżeniem emisji zanieczyszczeń.

 Kocioł na paliwo stałe musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) zapewniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz.UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str, 51);

2) posiadać wyłącznie automatyczne podawanie paliwa;

3) nie posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest:

1) użycie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania wyłącznie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy oraz spełniają wymagane normy techniczne i dopuszczone są do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) likwidacja dotychczasowych służących do ogrzewania pieców lub kotłów węglowych oraz brak innego ogrzewania.

3) nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego przez okres minimum 5 lat.

Likwidacja nie dotyczy:

1) pieców kaflowych, o ile zostanie trwale usunięte połączenie pieca z przewodem kominowym;

2) kominków bez płaszcza wodnego, niestanowiących głównego źródła zaopatrzenia w ciepło.

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji  mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.

Jeżeli o dotację, ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy tej działalności – stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy. W przypadku gdy nieruchomość jest wykorzystywana częściowo do działalności gospodarczej, a częściowo do celów mieszkalnych oraz możliwe jest wykazanie, w jakiej części inwestycja dotyczy poszczególnych części nieruchomości – pomocą de minimis jest ta część dotacji, której udzielenie skutkuje przysporzeniem korzyści na rzecz działalności gospodarczej. Udzielenie pomocy de minimis następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy.

Udzielenie dotacji do nieruchomości wykorzystywanej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jedynie do celów mieszkalnych nie stanowi pomocy de minimis.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku należy dołączyć  pisemną zgodę właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości na udział w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości  do wniosku należy dołączyć  pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli  na udział w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

 1. Wysokość dotacji

Dotacja udzielana jest jednorazowo w wysokości:

– 100 % wkładu własnego,  nie więcej niż 3.000,00 zł  brutto (słownie: trzy tysiące złotych ) w przypadku wymiany systemów ogrzewania węglowego na kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo – olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., kocioł na biomasę c.o., kocioł na paliwo stałe,

– 100 % wkładu własnego, nie więcej niż 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych ) w przypadku wymiany systemów ogrzewania węglowego na pompę ciepła.

Dotacja celowa obejmuje wydatki poniesione nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji

W przypadku uzyskania dotacji z innych źródeł, suma dofinansowań nie może przekroczyć 100%  kosztów kwalifikowanych zadania.

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Termin składania wniosków: od dnia 22 stycznia 2024r. do 30 września 2024r.

Pisemny wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie (sekretariat).

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie Urzędu Gminy Lubanie oraz w Urzędzie Gminy Lubanie, pok. nr 16.

 1. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Gminy Lubanie i realizowane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy Lubanie na dany rok.

Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym nie podlegają rozpatrzeniu w roku następnym. Udzielenie dotacji w roku następnym następuje po złożeniu przez beneficjenta nowego wniosku po ogłoszeniu naboru przez Wójta Gminy Lubanie,

 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Lubanie w 2024  roku  na realizację zadania wynosi 50 000 zł.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i posiadania środków na udzielenie dotacji w budżecie Gminy Lubanie, zostanie podpisana pomiędzy Gminą Lubanie i wnioskodawcą umowa o dofinansowaniu inwestycji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku.
 2. Rozliczenie dotacji

Po zrealizowaniu zadania Beneficjent składa pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej, w terminie do 23 grudnia roku budżetowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie.

Do wniosku o rozliczenie dotacji celowej należy załączyć w formie oryginału lub kopii wraz z oryginałami do wglądu, następujące dokumenty:

 1. faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione koszty związane z realizacją inwestycji;
 2. umowę kompleksową dostarczania paliwa lub energii elektrycznej, o ile to wynika ze specyfiki źródła energii;
 3. informację o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego nowego ekologicznego źródła ogrzewania;
 4. w przypadku zamontowania kotła na paliwo stale, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów o których mowa w § 5 uchwały;
 5. oświadczenie wnioskodawcy o wykonaniu inwestycji, w tym likwidacji lub całkowitym zaprzestaniu eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym;

Kwota dotacji zostanie wypłacona Wnioskodawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy Lubanie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji celowej.

Wypłata dotacji następuje po dokonaniu oględzin w miejscu realizacji zadania, przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy Lubanie.

 1. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

 1. Dodatkowe informacje

Nie udziela się dotacji na:

1) zakup przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na przepracowany olej;

2) instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowobudowanych obiektach;

3) instalowanie urządzeń grzewczych emitujących spaliny bezpośrednio do ogrzewanych pomieszczeń;

4) instalowanie systemów ogrzewania kominkowego,

5) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubanie pok. nr 16 lub pod numerem telefonu: 54 251 33 12 wew. 36 w godzinach pracy urzędu.

Uchwała Nr XXI.188.2021 z dnia 28 września 2021r.

Uchwała Nr XXXV2982023 z dnia 29 marca 2023r.

Wniosek o rozliczenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji

Wzór umowy

Zał. do wniosku o rozliczenie dotacji – oświadczenie o wykonaniu inwestycji

Zał. do wniosku o udzielenie dotacji – oświadczenie środki publiczne

Zał. do wniosku o udzielenie dotacji – zgoda właściciela lub współwłaścicieli

Zał. do wniosku o udzielenie dotacji – zgoda współwłaściciela

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie.

Wójt Gminy Lubanie ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie, na zasadach określonych w uchwale Nr XXI/188/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie, zmienionej uchwałą Nr XXII/197/2021 z dnia 28 października 2021r. oraz uchwałą Nr XXXV/298/2023 z dnia 29 marca 2023r

 1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, może być udzielona na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z wymianą systemów ogrzewania węglowego, niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie.

Przez nowe ekologiczne źródło ogrzewania, należy rozumieć niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, takie jak: kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo – olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., kocioł na biomasę c.o., kocioł na paliwo stałe, spełniające podane poniżej warunki, pompa ciepła, w których ich zastosowanie będzie wiązało się z obniżeniem emisji zanieczyszczeń.

Kocioł na paliwo stałe musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) zapewniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz.UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str, 51);

2) posiadać wyłącznie automatyczne podawanie paliwa;

3) nie posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest:

1) użycie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania wyłącznie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy oraz spełniają wymagane normy techniczne i dopuszczone są do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) likwidacja dotychczasowych służących do ogrzewania pieców lub kotłów węglowych oraz brak innego ogrzewania.

3) nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego przez okres minimum 5 lat.

Likwidacja nie dotyczy:

1) pieców kaflowych, o ile zostanie trwale usunięte połączenie pieca z przewodem kominowym;

2) kominków bez płaszcza wodnego, niestanowiących głównego źródła zaopatrzenia w ciepło.

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji  mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.

Jeżeli o dotację, ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy tej działalności – stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy. W przypadku gdy nieruchomość jest wykorzystywana częściowo do działalności gospodarczej, a częściowo do celów mieszkalnych oraz możliwe jest wykazanie, w jakiej części inwestycja dotyczy poszczególnych części nieruchomości – pomocą de minimis jest ta część dotacji, której udzielenie skutkuje przysporzeniem korzyści na rzecz działalności gospodarczej. Udzielenie pomocy de minimis następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy.

Udzielenie dotacji do nieruchomości wykorzystywanej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jedynie do celów mieszkalnych nie stanowi pomocy de minimis.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku należy dołączyć  pisemną zgodę właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości na udział w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości  do wniosku należy dołączyć  pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli  na udział w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

 1. Wysokość dotacji

Dotacja udzielana jest jednorazowo w wysokości:

– 100 % wkładu własnego,  nie więcej niż 3.000,00 zł  brutto (słownie: trzy tysiące złotych ) w przypadku wymiany systemów ogrzewania węglowego na kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo – olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., kocioł na biomasę c.o., kocioł na paliwo stałe,

– 100 % wkładu własnego, nie więcej niż 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych ) w przypadku wymiany systemów ogrzewania węglowego na pompę ciepła.

Dotacja celowa obejmuje wydatki poniesione nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji

W przypadku uzyskania dotacji z innych źródeł, suma dofinansowań nie może przekroczyć 100%  kosztów kwalifikowanych zadania.

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Termin składania wniosków: od dnia 8 maja 2023r. do 30 września 2023r.

Pisemny wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie (sekretariat).

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie Urzędu Gminy Lubanie oraz w Urzędzie Gminy Lubanie, pok. nr 16.

 1. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Gminy Lubanie i realizowane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy Lubanie na dany rok.

Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym nie podlegają rozpatrzeniu w roku następnym. Udzielenie dotacji w roku następnym następuje po złożeniu przez beneficjenta nowego wniosku po ogłoszeniu naboru przez Wójta Gminy Lubanie,

 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Lubanie w 2023  roku  na realizację zadania wynosi 120 000 zł.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i posiadania środków na udzielenie dotacji w budżecie Gminy Lubanie, zostanie podpisana pomiędzy Gminą Lubanie i wnioskodawcą umowa o dofinansowaniu inwestycji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku.
 2. Rozliczenie dotacji

Po zrealizowaniu zadania Beneficjent składa pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej, w terminie do 23 grudnia roku budżetowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie.

Do wniosku o rozliczenie dotacji celowej należy załączyć w formie oryginału lub kopii wraz z oryginałami do wglądu, następujące dokumenty:

 1. faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione koszty związane z realizacją inwestycji;
 2. umowę kompleksową dostarczania paliwa lub energii elektrycznej, o ile to wynika ze specyfiki źródła energii;
 3. informację o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego nowego ekologicznego źródła ogrzewania;
 4. w przypadku zamontowania kotła na paliwo stale, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów o których mowa w § 5 uchwały;
 5. oświadczenie wnioskodawcy o wykonaniu inwestycji, w tym likwidacji lub całkowitym zaprzestaniu eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym;

Kwota dotacji zostanie wypłacona Wnioskodawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy Lubanie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji celowej.

Wypłata dotacji następuje po dokonaniu oględzin w miejscu realizacji zadania, przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy Lubanie.

 1. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

 1. Dodatkowe informacje

Nie udziela się dotacji na:

1) zakup przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na przepracowany olej;

2) instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowobudowanych obiektach;

3) instalowanie urządzeń grzewczych emitujących spaliny bezpośrednio do ogrzewanych pomieszczeń;

4) instalowanie systemów ogrzewania kominkowego,

5) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubanie pok. nr 16 lub pod numerem telefonu: 54 251 33 12 wew. 36 w godzinach pracy urzędu.

Uchwała Nr XXI.188.2021 z dnia 28 września 2021r.

Uchwała Nr XXXV2982023 z dnia 29 marca 2023r.

Wniosek o rozliczenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji

Wzór umowy

Zał. do wniosku o rozliczenie dotacji – oświadczenie o wykonaniu inwestycji

Zał. do wniosku o udzielenie dotacji – oświadczenie środki publiczne

Zał. do wniosku o udzielenie dotacji – zgoda właściciela lub współwłaścicieli

Zał. do wniosku o udzielenie dotacji – zgoda współwłaściciela