Zakończyliśmy inwestycje pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze”.

Pod koniec października br. w naszej gminie zakończyła się rekultywacja składowiska odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne i obojętne, w m. Kucerz realizowana w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

Projekt został zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego wspólnie z 27 samorządami lokalnymi oraz 1 związkiem międzygminnym.

Głównym jego celem było przywrócenie walorów przyrodniczych terenom zamkniętych 29 składowisk o łącznej powierzchni- 32,4 ha. Zakres prac obejmował właściwe ukształtowane terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie stosunków wodnych, obsadzenie roślinnością oraz utworzenie ścieżek edukacyjnych.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 16,4 mln zł. Dzięki dotacjom pozyskanym z Funduszu Spójności (85%) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (10%), gminy biorące udział w projekcie poniosły koszty wkładu własnego w wysokości zaledwie 5%. W przypadku naszej gminy dotacja wyniosła 743,47 tyś. zł. brutto, a koszty poniesione przez gminę to 39,1 tyś zł. brutto.

Dziś teren po gminnym składowisku to zielony pagórek, porośnięty trawą, gdzie spacerując po żwirowych ścieżkach edukacyjnych można wzbogacić swoją wiedzę w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania odpadami.