Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 0050.95.2023 Wójta Gminy Lubanie z dnia 19 października 2023 roku

Formularz konsultacji

Wójt Gminy Lubanie

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.82.2022 z dnia 29 września  2022 r. zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu programu współpracy gminy Lubanie w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w cyt. ustawie.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 05 października 2022r.

Czas zakończenia konsultacji: 18 października 2022r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne (liczy się data wpływu formularza zmian). Opinie do programu należy zgłaszać według załączonego formularza do Urzędu Gminy w Lubaniu:

  1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87-732 Lubanie
  2. Droga elektroniczną: lubanie@lubanie.com
  3. Osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubanie, pok. 1

Projekt programu został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubanie w zakładce Dla Mieszkańców (podstrona Konsultacje Społeczne) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lubaniu.

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Konsultacje przeprowadza się według zasad określonych w Uchwale Nr XII/81/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki:

  1. Zarządzenie Zarządzenia nr 0050.82.2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2023”.
  2. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023r.
  3. Formularz zmian.

 

 

Zarządzenie Nr 0050.31.2022 Wójta Gminy Lubanie z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie usytuowania masztu wraz z flagą państwową w miejscu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu w ramach projektu „Pod biało – czerwoną”

Formularz konsultacji społecznych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubanie na lata 2018-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubanie na lata 2018-2023

Zmiany w LPR – konsultacje społeczne

Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

 

INFORMACJA

 

Zawiadamia się iż w dniach 10.10 – 30.10.2014r. prowadzone są konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt dokumentów sporządziła forma Ageron Polska z siedzibą w Warszawie na zlecenie Gminy Miasta Włocławek realizującej wraz z Gminą Brześć Kujawski, Gminą Lubanie, Gminą Włocławek, Gminą Fabianki oraz Gminą Bobrowniki projekt pn.: „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz ich wsparcie poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych. Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentów na stronach internetowych:
www.wloclawek.pl /Ogłoszenia
www.bip.um.wloclawek.pl /Biuletynie Informacji Publicznej/Aktualności i Obwieszczenia
www.wof.wloclawek.eu /Aktualności
www.lubanie.com /Konsultacje społeczne

Uwagi i wnioski przyjmowane są na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie lub elektronicznie na adres e-mail: rozwoj@um.wloclawek.pl, a.jedrzejowski@ageron.pl na formularzu karty konsultacyjnej.

W czasie trwania konsultacji w każdy wtorek tj.: 14, 21 i 28 października br. w godzinach od 16.00 do 17.30 w hallu głównym Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 będzie można dyskutować nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Strategii z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Włocławek po zasięgnięciu opinii Partnerów Projektu. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.wloclawek.pl /Ogłoszenia oraz na stronie www.wof.wloclawek.eu /Aktualności

Ogłoszenie oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronach internetowych: www.wloclawek.pl /Ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.wloclawek.pl oraz www.lubanie.com.


Pliki do pobrania:

Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020

Prognoza Oddziaływania na Środowisko „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020”

Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 – Formularz konsultacyjny 

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013