Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

VI Sesja Rady Gminy Lubanie

We czwartek 30 kwietnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany prządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji Komendanta Posterunku Policji  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  w gminie za 2014 r.

6.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w 2014 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2015 roku w gminie Lubanie.

7.      Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS –u za rok 2014 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

8.      Przyjęcie informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego  i przeciwpowodziowego na terenie gminy oraz gotowości niesienia pomocy w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.

9.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lubanie.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie” opracowanego   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

11.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej             w Lubaniu.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Remont - modernizacja drogi gminnej Bodzia - Sarnówka”.

13.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

14.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

15.   Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnie ścieków.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego w Lubaniu  z  Zespołu Szkół               w Lubaniu.

17.   Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

18.   Zakończenie obrad.