Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXXIII, lIstopadowa sesja Rady Gminy Lubanie

W dniu 14 listopada 2014 r. ( piątek ) o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XXXIII sesja Rady Gminy Lubanie. Podczas listopadowych obrad radni zapoznają się z wynikami analizy złożonych przewodniczącej Rady Gminy i Wójtowi Gminy oświadczeń majątkowych. Podejmą też uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu celem częsciowego sfinansowania zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. W trakcie sesji podsumują też dokonania wójta Sławomira Piernikowskiego oraz pracę samorządu w latach 2010-2014.  Szczególowy porządek obrad poniżej:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Radny Gminy oraz Wójtowi Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków unijnych dotyczących zadań:

- remont – modernizacja i częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 (przepompownia P-1)   do narożnika działki nr 52/8 - etap 1 i od narożnika działki 52/8 do granicy działki 47/5 ( przepompownia P-2 ) – etap 2 oraz zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków;

- przebudowa chodnika w miejscowości Janowice gm. Lubanie.

8. Podjęcie uchwały o zaciągnięciu zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz.

 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

12. Podsumowanie pracy samorządu gminy Lubanie za lata 2010 – 2014.

13. Omówienie dokonań Wójta Pana Sławomira Piernikowskiego w latach 2002-2014 w gminie Lubanie i oddanie Mu należnego hołdu.

14. Zakończenie obrad.

 

Protokół z XXXII sesji Rady Gminy wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy – pokój Nr 13.