Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Czerwcowa, XXX sesja Rady Gminy

W dniu, 5 czerwca 2014r. (czwartek)  o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XXX sesja Rady Gminy. W trakcie czerwcowego posiedzenia radni podejmą szereg uchwał. Ustalą między innymi liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zdecydują o zaciągnięciu długoterminowych pożyczek i określą stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników i transport nieczystości płynnych. Dyskutować będą również nad wykonaniem budżetu za rok 2013 oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy. Szczegółowy, proponowany porządek obrad poniżej:. 

Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Lubanie.    

 1. Otwarcie sesji. 

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad. 

 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy. 

 5. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2013:                                                      a) Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,                                                                                          b) Informacji o stanie mienia komunalnego,                                                                                                            c) Sprawozdania finansowego,                                                                                                                              d) Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,                                                                                                                            e) Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia absolutorium,                                                                                                                                                    f) Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy.

6. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2013 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

9. Rozpatrzenie informacji w sprawie wykonania uchwał Rady Gminy oraz interpelacji i wniosków radnych za 2013 rok.

10. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie.”

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno–ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu”.  

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020;

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.

18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

19. Zakończenie obrad.