Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Marcowa, XXIX sesja Rady Gminy

W dniu, 28 marca 2014r. (piątek)  o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XXIX sesja Rady Gminy. W trakcie marcowego posiedzenia przedstawiona zostanie informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2013r. oraz sprawozdanie z działalności GOPS w 2013r.. Radni zdecydują także między innymi o zaciągnięciu dwóch długoterminowych pożyczek i podejmą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wybranych obszarach 10 sołectw.

Proponowany porządek obrad poniżej:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie informacji Komendanta Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Lubanie za 2013r.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2013 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne,  Siutkóweki, Barcikowo i Włoszyca.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie zakupu ciągnika z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zagiągnecia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie remontu - modernizacji i częściowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 (przepompownia P-1) do narożnika działki nr 52/8 - etap I i od narożnika działki 52/8 do granicy działki 47/5 (przepompownia P-2) - etap II.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 - 2020.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014r.

13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

14. Zakończenie obrad.

 

Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy - pokój nr 13.