Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Wrześniowa, XXV sesja Rady Gminy

 

 W piątek, 27 września o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpoczną się obrady XXV sesji Rady Gminy. Radnym przedstawione zostaną między innymi informacje: o stanie realizacji zadań powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu oraz z wykonania budżetu gminy za I połrocze 2013r. Podejmą oni również uchwałę w sprawie zbycia działek położonych w miejscowości Kucerz.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2013r.

6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I pólrocze 2013r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działkiu nr 70/4, 70/5 i 70/8  położonych w m. Kucerz gm. Lubanie.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 - 2020.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013r.

10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

 

Protokół z XXIV sesji Rady Gminy wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr 13.