Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Marcowa sesja Rady Gminy

 

 W czwartek, 29 marca 2012r. o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XII sesja Rady Gminy. Radni dyskutować będą między innymi nad określeniem warunków i trybu wspierania finansowego sportu oraz programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami na bieżący rok. Określą także sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego, ustalą Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz podejmą uchwałę w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej położonej w Probostwie Dolnym.  Proponowany porządek obrad poniżej:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Lubanie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lubanie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2012 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.

12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

13. Zakończenie obrad