Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

W czwartek VII sesja Rady Gminy

W czwartek, 18 sierpnia o godz. 11 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się VII sesja Rady Gminy. Radni przyjmą m. in. sprawodanie z działalności Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego za I połrocze 2011r., podejmą uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych, nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie z gminą - miastem Włocławek porozumienia w sprawie powierzenia włocławskiemu MPK zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Lubanie. Pełny proponowany porządek obrad poniżej:

Proponowany porzadek obrad VII sesji Rady Gminy

1. Otwarcie sesji

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie porzadku obrad

4.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Lubańskiego Towarzystwa piłkarskiego za I polrocze 2011r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych  wybieranych na kadencję 2012 - 2015

7.Podjęcie uchwaly w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubanie

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2015

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury iZakładu Budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze pólrocze.

12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

13. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

Jadwiga Kurant