Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Bez zagrożenia

Anomalia pogodowe i znaczne opady deszczu, jakie wystąpiły w niektórych regionach naszego kraju, mimowolnie nakazują zapytać o stan gminnych urządzeń melioracyjnych, których zadaniem jest m.in. odprowadzanie nadmiaru wody do stosownych zbiorników, a takie obowiązki przyjęła na siebie Gminna Spółka Wodna w Lubaniu.

- Sfera działania naszej spółki wodnej dotyczy ponad 35 kilometrów rowów melioracyjnych i zadbanie o ich należyty stan techniczny zapewniający drożność natomiast, nieco inaczej wygląda sytuacja z rowami melioracyjnymi i przydrożnym znajdującymi się na terenach nie objętych działaniami gminnej spółki wodnej, ale, położonymi w granicach nieruchomości gruntowej, stanowiącej z mocy prawa własność właściciela tej nieruchomości – mówi Janina Mierzwicka, kier. ref. inwestycyjno – gospodarczego w UG Lubanie.– Właściciele gruntów nie dbają o stan rowów, zaorują je, zasypują różnymi odpadami gospodarczymi, itd.

Tu warto przypomnieć, że właścicieli gruntów, na których usytuowane są rowy melioracyjne, obowiązuje zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt, cieków naturalnych oraz kanałów, dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wód, regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach stosownie do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków hydrologicznych, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów i współudział w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych, o czym mówi art. 70 ust. 1, art. 73 i art. 77 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.