Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ważna sesja

Na poniedziałek, 21 kwietnia, zaplanowano  XVI sesję Rady Gminy Lubanie. Porządek obrad przewiduje między innymi przedstawienie przez kierownika posterunku policji informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2007 roku na terenie gminy oraz  szeregu sprawozdań i opinii, w tym Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu za 2007 rok i udzieleniu wójtowi gminy absolutorium w tym zakresie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok opracowano na  podstawie artykułu 199 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. Ustaw nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami, który przyjęła Rada Gminy 28 grudnia 2006 roku uchwałą nr III/21/06, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 8  z 18 stycznia 2007 roku pod pozycją 136.

- Budżet po stronie dochodów zaplanowano na poziomie 11.369,04 tys. złotych, natomiast wykonano 12.119,78 tys. złotych, co stanowi 106,61 proc. -mówi Grażyna Pruchnicka, skarbnik gminy (na zdjęciu).

W wyniku starań zmierzających do pozyskania nowych inwestorów, w porównaniu z 2006 rokiem dochody własne gminy zwiększyły się 943, 319 tys. złotych, głównie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a analiza  wskazuje, że struktura i wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiegało zgodnie z obowiązującymi wymogami.

- Na koniec 2007 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych i ważne jest, że korzystając z ustawowych uprawnień co roku podejmowano uchwały dotyczące obniżenia górnych stawek podatków, przez co do budżetu gminy nie wpłynęło 332, 83 tys. złotych- dodaje Grażyna Pruchnicka.

Łączne wydatki gminy w 2007 roku zaplanowano na poziomie 11.914,32 tys. złotych, natomiast zrealizowano 10.872,09 tys. złotych, z czego na wydatki bieżące przypada 9.663,47 tys. zł., a inwestycje pochłonęły 1.208,62 tys. zł.

- W roku sprawozdawczym radykalnie zmieniły się możliwości pozyskania środków z funduszy i programów operacyjnych na inwestycje, ponieważ przyjęto wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca, który w naszym przypadku jest bardzo wysoki  - mówi wójt Sławomir Piernikowski.