Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XI sesja Rady Gminy Lubanie

 

Dnia 21 maja 2020 r.  ( czwartek )  o godz. 1200 odbędzie się XI sesja Rady Gminy Lubanie w formie zdalnego trybu obradowania.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.

5.     Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za rok 2019.

6.     Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie w 2019 roku.

7.     Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019.

8.     Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.

9.     Przyjęcie informacji o inwestycjach planowanych do wykonania w roku 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na  dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, w ramach  pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na
rok 2020.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2020-2027.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubanie oraz granic ich obwodów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lubanie.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

16. Informacje bieżące, wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

 

Sesja online zobacz