Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Przymiarki na nowy rok

23 listopada po raz jedenasty w tej kadencji obradowali radni gminy Lubanie. W czasie sesji przyjęto szereg uchwał, które będą miały istotne znaczenie w konstrukcji budżetu na 2008 rok, jaki będzie przedstawiony na obradach w grudniu br. Dla mieszkańców gminy ważne są postanowienia tych uchwał, które decyzją radnych określają wysokość obciążeń podatkowych i w przyszłym roku wynosić będą:

OD GRUNTÓW:

- 0,60 zł za 1 m kw. powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,

- 3,41 zł za 1 ha powierzchni pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne i elektrownie wodne,

- 0,17 zł za 1 m kw. powierzchni innych, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez stosowne organizacje,

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

- mieszkalnych – 0,29 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie takiej działalności – 16,50 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez stosowne organizacje – 3,15 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej,

OD BUDOWLI:

- 2 proc. wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Radni zdecydowali także, że w 2008 roku będą zwolnione z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne i ich części zajęte na cele mieszkalne, budynki gospodarcze, szopy i garaże, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, budynki i budowle stanowiące własność komunalną bez względu na rodzaj prowadzonej w nich działalności, drogi do gruntów rolnych i leśnych oraz drogi i grunty stanowiące własność komunalną.

Grażyna Pruchnicka, skarbnik gminy (na zdjęciu), oceniając skutki przedstawionych założeń powiedziała: -Przyjęte na 2008 rok stawki podatku od nieruchomości pozostają praktycznie na niezmienionym poziomie i wniosą do budżetu 4.233 tys. zł,  w tym 115 tys. zł od osób fizycznych, czyli mieszkańców gminy, natomiast z tytułu wymienionych zwolnień podatkowych do kasy gminy nie wpłynie 75 tys. zł.

Radni przyjęli również m.in. uchwałę ustalającą wysokość opłat za 1 m sześć. nieczystości stałych przyjmowanych na gminne wysypisko w m. Kucerz, które wynosić będą: 20 zł za odpady niesegregowane i 15 zł za segregowane oraz obniżyli do 30 zł za 1 q średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2008 rok (ogłoszonego w Monitorze Polskim nr 77, poz. 831).