Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXXI sesja Rady Gminy Lubanie

W dniu 27 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 1430  w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXX sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w

         szkołach prowadzonych przez gminę.

6.      Przyjęcie informacji o inwestycjach planowanych do wykonania w roku 2018.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

         zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2018 roku”.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2019.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Lubanie na stałe obwody głosowania.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata

          2015 – 2023.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy

          przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie.

12.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata

           2018-2027.

13.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2018.

14.     Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego

           nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych  prowadzonych przez gminę Lubanie.

15.     Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

16.     Zakończenie obrad.