Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

VIII Sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 17 grudnia  2019 r(wtorek)  o godz. 13:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla zakładu

          budżetowego.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

          stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie.

7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2019.

8.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie

          na lata 2019-2027.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2020.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2020-2027.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym

           w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach

           chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Lubanie.

13.     Informacje bieżące, wolne wnioski.

14.     Zakończenie obrad.