Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

III Sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 28 marca 2019 r( czwartek )  o godz. 14.30  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Lubanie

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach

         na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę.

6.      Przyjęcie informacji o inwestycjach planowanych do wykonania w roku 2019.

7.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji  zadań z zakresu wspierania rodzin za rok 2018 oraz przedstawienie potrzeb w

          tym zakresie.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2019 rok.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2019 rok.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

          oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2019 rok.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

          zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2019 roku”.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2020.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  dla Gminy Lubanie na lata

          2019 – 2021.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu

          ustalonego w umowie.

16.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata

           2019-2027.

17.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2019.

18.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji  „Lokalnego Programu Rewitalizacji” dla gminy Lubanie na lata

           2018 – 2023.

19 .    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy

           Lubanie”.

20.     Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

21.     Zakończenie obrad.