Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

V Sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 13 sierpnia  2019 r(wtorek)  o godz. 14:30  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się V Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańca gminy Lubanie.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu

         dostarczania wody i odprowadzania  ścieków.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego przy

         drodze powiatowej.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji” dla gminy Lubanie

         na lata 2018-2023.

9.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2019.

10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie

          na lata 2019-2027.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,

          logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi

          dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

           wychowawczych i opiekuńczych.

13.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w celu sfinansowania planowanego

           deficytu budżetu w 2019 roku     

15.     Informacje bieżące, wolne wnioski.

16.     Zakończenie obrad.