Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

VI Sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 17 września  2019 r(wtorek)  o godz. 14:30  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącej Rady

          Gminy.

6.      Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu   

         Piłkarskiemu za I półrocze 2019 roku.

7.      Przyjęcie informacji o wynikach z egzaminu klas VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.

8.      Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej

          prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego

          przy drodze powiatowej.

10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2019.

11.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie

           na lata 2019-2027.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu 

           regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków.

13.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji” dla gminy Lubanie

           na lata 2018-2023.

14.      Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

15.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

16.      Informacje bieżące, wolne wnioski.

17.      Zakończenie obrad.