Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXVI sesja Rady Gminy Lubanie

W dniu 12 października 2017 roku (czwartek) o godz. 1430  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXV sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji o wynikach analizy oświadczeń

         majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy.

6.      Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu

         Piłkarskiemu za I półrocze 2017 r.

7.      Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej

          prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu.

9.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Lubanie na rok 2017.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego

          zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad

          poboru.

13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

          zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

          jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na

          terenie gminy Lubanie.

14.    Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

15.    Zakończenie obrad.