Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXIV sesja Rady Gminy Lubanie

W piątek 30 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXIII sesji Rady Gminy.

5.      Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2016:

               a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,

               b) informacji o stanie mienia komunalnego,

               c) sprawozdania finansowego.

   d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu

       z wykonania budżetu gminy,

   e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu  budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia

       absolutorium, 

   f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla

       Wójta Gminy  z wykonania budżetu gminy .

6.      Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2016 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

         wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

9.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata

         2017 – 2024.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Lubanie na rok 2017.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych

         i miejsc postojowych przy drogach powiatowych.

12.   Przyjęcie informacji w sprawie osiągnięć, problemów szkół i ich uczniów oraz wyników  z egzaminu gimnazjalnego w roku

        szkolnym 2016/2017.

13.   Przyjęcie informacji o organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla młodzieży szkolnej przez szkoły i GOK.

14.   Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania szkół na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z reformą edukacji.

15.   Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

16.  Zakończenie obrad.