Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXIII sesja Rady Gminy Lubanie

W czwartek 27 kwietnia 2017 roku o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z  XXII sesji Rady Gminy.

5.     Przyjęcie informacji Komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2016

        rok.

6.     Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS - u za rok 2016 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

7.     Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

8.     Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie w roku 2016.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy   

         Lubanie.

10.   Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Lubańska Edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora”.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Lubańska Edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora”.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie

         miejscowości Mikanowo w gminie Lubanie.

13    .Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

14.    Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

15.    Zakończenie obrad.