Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXXV sesja Rady Gminy Lubanie

W dniu 9 października 2018 roku (wtorek) o godz. 1430  w

Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu odbędzie  się

XXXV sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXIV sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącej Rady

         Gminy.

6.      Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu

         Piłkarskiemu za I półrocze 2018 roku.

7.      Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej

          prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za  I półrocze 2018 roku.

8.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w latach

         2017-2018 na finansowanie zadania pn. „ Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu”.

9.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w latach

          2018-2027 w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn.

         ”Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lubanie”.

10.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie

           na lata 2018-2027.

11.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2018.

12.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie

           planowanego deficytu budżetu w 2018 roku.

13.     Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubanie.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

           fragmentów obrębów geodezyjnych Kałęczynek  i Sarnówka.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora

           Rejonowego we Włocławku wraz z odpowiedzią na skargę.

16.      Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody

           Kujawsko-Pomorskiego wraz z odpowiedzią na skargę.

17.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

18.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „ Lokalnego Programu Rewitalizacji” dla gminy Lubanie na lata

            2018-2023.

19.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego

            zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

20.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

21.      Podjęcie uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  i ich przeznaczenia oraz

             sposobu  i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek

             budżetowych.

22.      Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

23.      Zakończenie obrad.