Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXII sesja Rady Gminy Lubanie

We wtorek 28 marca 2017 roku o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z  XXI sesji Rady Gminy.

5.     Przyjęcie informacji o inwestycjach planowanych do wykonania w 2017 roku.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na budowę Przedszkola

        Samorządowego w Lubaniu.

7.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata

        2017 – 2024.

8.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2017.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

         zwierząt  na terenie gminy Lubanie w 2017 roku”.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku

         mieszkaniowego.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za

       usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

        zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb

        ich pobierania.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „ Lubańska Edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora”.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Lubanie

        do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

15.   Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

16.   Zakończenie obrad.