Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXXIII sesja Rady Gminy Lubanie

W dniu 12 lipca 2018 roku (czwartek) o godz. 1430  w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie  się XXXIII sesja

Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXII sesji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę

         w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018-2027.

6.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2018.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w latach 2018-2027 w celu

         sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi

         gminnej w miejscowości Probostwo Dolne”.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w latach 2018-2027 w celu

         sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „ Budowa instalacji

         fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie”.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kucerz,

         oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 70/4.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

          w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  i ich przeznaczenia

          oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych

          jednostek budżetowych.

12.    Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

13.    Zakończenie obrad.