Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

IV Sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 28 maja 2019 r(wtorek)  o godz. 13.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji Komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2018 r.

6.      Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS-u za rok 2018 oraz informacji o skali potrzeb  w zakresie pomocy społecznej.

7.      Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r.

8.      Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki  w gminie w 2018 r.

9.      Przyjęcie informacji o planach na organizację czasu wolnego w czasie wakacji dla młodzieży szkolnej szkół i GOK.

10.    Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania szkół i przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

11.    Przedstawienie raportu o stanie gminy.

12.    Rozpatrzenie raportu o stanie gminy  oraz przeprowadzenie debaty.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lubanie.

14.    Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2018:

                 a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,

                 b) informacji o stanie mienia komunalnego,

                 c) sprawozdania finansowego,

     d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy

          sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,

     e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu  budżetu gminy przez Wójta Gminy

          i udzielenia absolutorium,

      f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

          dla Wójta Gminy  z wykonania budżetu gminy.

15.   Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2018 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

         z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu

        dostarczania wody i odprowadzania  ścieków.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Lubanie.

20.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie

        na lata 2019-2027.

21.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2019.

22.   Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

         nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze  w szkołach lub placówkach  prowadzonych  przez Gminę

         Lubanie.

23.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie

        określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

24.   Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

25.   Zakończenie obrad.

Raport o stanie Gminy za 2018 rok

Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Lubanie

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie