Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XI sesja Rady Gminy Lubanie

W czwartek, 26 listopada 2015 roku o godz. 14.00 w Sali Gminnego Osrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z  X sesji Rady Gminy.

5.     Przyjęcie informacji o stanie utrzymania czystości i porządku

         na terenie gminy Lubanie.

6.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,

b)     określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych,

c)     w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego    

         dla  celów obliczenia podatku rolnego,

d)     wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad poboru,

e)     określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla zakładu    

      budżetowego.

8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na  lata           2015 – 2020.

9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

10.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie obrad.