Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Czerwcowa, absolutoryjna XXIII sesja Rady Gminy

W środę, 26 czerwca 2013r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XXIII sesja Rady Gminy. W proponowanym, zawierającym ponad dwadzieścia punktów, porządku obrad znalazło się między innymi glosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012, zmianą regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryterium i trybu przyznawania im nagród. Radni podejmą też decyzję w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 14 niezabudowanych działek i zbycia nieruchomości gruntowej. Proponowany porządek obrad poniżej:

Proponowany porządek obrad:                                                                                                                       

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.

5. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2012:

a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,

b) informacji o stanie mienia komunalnego,

c) sprawozdania finansowego.

       d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,

       e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia absolutorium,

        f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy .

6. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2012 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

9. Przyjęcie informacji z wykonania uchwał Rady Gminy Lubanie oraz interpelacji i wniosków radnych za rok 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka Nr 74/2 położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 15/6 o powierzchni 2.3600 ha położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00089979/5 w Sądzie Rejonowym we Włocławku - czternastu niezabudowanych działek gruntu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej ( porozumienia) pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, Gminą Lubanie, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Włocławek, Gminą Fabianki, Gmina Bobrowniki na rzecz współpracy przy realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych”.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.

18. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Władysława Makowskiego.

20. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

21.Zakończenie obrad