Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Wrześniowa sesja Rady Gminy

 W czwartek, 27 września 2012r. o godz. 10.00 w sali Gminnego ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XVI sesja Rady Gminy. W proponowanym porządku obrad znalazły się między innymi informacje z wykonania budżetu gminy za I połrocze i realizacji zadań powierzonych  LTP. Radni podejmą także decyzje w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej,  zaciągnięcia pożyczek oraz określenia szczególowych zasad i trybu rozkładania na raty, odraczania i umarzania należności pieniężnych przypadających gminie i jej jednostkom organizacyjnym. Podejmą również uchwalę w sprawie okręgów wyborczych, a także określenia warunków korzystania z przystanków komunikacji publicznej, będących w posiadaniu lub zarządzanych przez  gminę.

Proponowany porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Lubanie

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4 .Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2012 roku.

6. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2012 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 138/2 o powierzchni 0,5700 ha położonej w m. Kałęczynek gm. Lubanie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Lubanie lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2012.

12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund na finansowanie inwestycji pn. Remonti modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin.

14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków korzystania z tych obiektów.

17. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II”.

19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

20. Zakończenie obrad.