Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XV, sierpniowa sesja Rady Gminy

W czwartek, 9 sierpnia 2012r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XV sesja Rady Gminy Lubanie. W porządku obrad między innymi: podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego, wspóldzialania z Powiatem Włocławskim w zakresie przebudowy drogio powiatowej i udzielenia na to zadanie pomocy finansowej oraz dotacji dla gminy Cekcyn.

Proponowany porządek obrad XV sesji Rady Gminy

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy

5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej połozonej w miejscowości Mikanowo

6. Podjęcie uchwaly w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubanie

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mikanowo

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin y Lubanie na lata           2012 - 2017

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2012

10. Podjęcie uchwaly w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie inwestycji pod nazwą "Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin - Tadzin"

11. Podjęcie uchwaly w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo" oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla gminy Cekcyn

13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

14. Zakończenie obrad

 

Informacja dla zainteresowanych

Protokół z obrad XIV sesji Rady Gminy wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy (pokój nr 13)