Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Czerwcowa, XIV sesja Rady Gminy

 

We wtorek,  12 czerwca 2012 r.  o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XiV sesja Rady Gminy. Przedmiotem obrad będzie między innymi wykonanie budżetu za rok 2011 i udzielenie wójtowi absolutorium, a także przyjęcie informacji: o działaniach w zakresie kul;tury i rozrywki, wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w ubiegłym roku. Radni podejmą też decyzję o zaciągnięciu bankowego kredytu długoterminowego ze środków EFRWSI na finansowanie inwestrycji drogowej. Proponowany porządek obrad poniżej:

Proponowany porządek obrad XiV sesji Rady Gminy Lubanie:                                                                                                                                

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy

5. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2011r.

a/ sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,                                                                                                                      

b/ informacji o stanie mienia komunalnego,                                                                                                                                        

c/ sprawozdania finansowego,                                                                                                                                                                

d/ opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,                                                                                                                                                                        

e/ wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia absolutorium,                                                                                                                                                                                                

f/ pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ójta Gminy z wykonania budżetu gminy.

6. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2011 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy

7. Podjęcie uchwaly w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

9. Przyjęcie informacji w zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2011.

10. Przyjęcie informacji z wykonania uchwał Rady Gminy Lubanie oraz interpelacji i wniosków radnych za rok 2011.

11. Podjęcie uchwały zawierającej oświadczenie o potrzebie podjęcia działań na rzecz odbudowy dróg samorządowych wokół strefy związanej z budową autostrad i dróg krajowych.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej                                              Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pm. Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo od km 4+000 do km 7+174

15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

16. Zakończenie obrad.