Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Listopadowa, IX sesja Rady Gminy w Lubaniu

We wtorek, 29 listopada 2011r. o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się IX sesja Rady Gminy. Radni między innymi określą wysokość stawek podatku od nieruchomości i środków transportu,  zatwierdzą taryfy opłat za wodę i ścieki a także dokonają zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Proponowany porządek obrad sesji poniżej:

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3 Przyjęcie porżadku obrad

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji podmiotowych na 2012 rok dla zakładu budżetowego

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

b) określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

12. Zakończenie obrad