Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Radni o równych szansach

25 maja br. o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczną się obrady XXXIV sesji Rady Gminy Lubanie (RG).

W porządku obrad m.in. przyjęcie informacji o wykonaniu uchwał RG oraz interpelacji i wniosków radnych, złożonych w 2009 roku, podjęcie uchwały dotyczącej zmiany w budżecie gminy na 2010 rok oraz podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez gminę Lubanie umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego o przystąpieniu i realizacji projektu PN. „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego” oraz wyrażenie zgody na pełnienie przez Powiat Włocławski funkcji koordynatora zadań wynikającej z umowy.

„Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego” to projekt partnerski realizowany przez będący jego koordynatorem Powiat Włocławski oraz wszystkie gminy z terenu powiatu. Przedsięwzięcie o wartości ponad 1,5 mln złotych będzie w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85 proc.) i budżetu państwa (15 proc.).

- Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i wyrównywanie różnic w jakości usług edukacyjnych, a takie założenie może być osiągnięte przez realizację dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących z terenu Powiatu Włocławskiego– przypomina wójt Sławomir Piernikowski.

Udział w programie „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego” pozwoli uczniom wyrównywać i rozwijać umiejętności kluczowe dla społeczeństwa opartego na wiedzy, takie jak: znajomość języków obcych, umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych, przedsiębiorczość oraz znajomość nauk matematyczno-przyrodniczych.

Do placówek uczestniczących w programie będą zakupione pomoce naukowe, np. zestawy komputerowe czy tablice interaktywne, ułatwiające przyswajanie wiedzy.

Przypomnijmy, że nieco wcześnie lubański Zespół Szkół im. Jana Pawła II zakwalifikowano do udziału w projekcie „Rozwój przez kompetencje – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013”, realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku.

– Łatwo dostrzec zbieżność założeń obydwu projektów, które głównym celem, jest najogólniej mówiąc, rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i przedsiębiorczości – powiedziała Beata Pawłowska, dyr. ZS. -Uczniowie biorący udział w projekcie mają możliwość w ciągu trzech lat rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje w ramach zajęć pozalekcyjnych pod kierunkiem danej szkoły oraz kadry dydaktycznej wyższych uczelni, korzystając z nowoczesnych narzędzi i rozwiązań edukacyjnych. Oprócz tego uczniowie mogą brać udział w festiwalach naukowych, pokazowych wykładach, itp., a to dobrze wróży na przyszłość, bo wiedzy, szczególnie w takim mały środowisku nigdy nie za wiele.