Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Budżet w roli głównej

W najbliższy wtorek (27 kwietnia) odbędzie się kolejna, XXXIII sesja Rady Gminy Lubanie, w programie której zawarto przyjęcie informacji kierownika Posterunku Policji w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2009 roku oraz przyjęcie sprawozdania za 2009 rok z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej, jednak najwięcej uwagi radni poświęcą wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok i udzieleniu z tego tytułu absolutorium wójtowi gminy.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku  przewidywał plan dochodów w wysokości 12.789.995 zł, który de facto zrealizowano na kwotę 13.257.965 zł, co stanowi 103,7 proc. planu., z czego 56,9 proc. to dochody własne, 14.7 proc. dotacje celowe, a 28,4 proc. subwencja ogólna. - Dochody własne, głównie w wyniku zwiększenia wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w porównaniu do 2008 roku wzrosły o 657.849 zł, ale naszych podatników, podobnie, jak w latach poprzednich nie obciążaliśmy zbyt wysokimi podatkami, pozostawiając stawki do wymiaru podatku na niezmienionym poziomie – mówi Grażyna Pruchnicka, skarbnik gminy.

Istotne znaczenie dla udzielenia absolutorium spełnia opinia członków komisji rewizyjnej Rady Gminy Lubanie, jaką wyrażono po rozpatrzeniu sprawozdania o wykonaniu budżetu za 2009 rok, złożonego przez wójta Sławomira Piernikowskiego. - Rozpatrywaliśmy nie tylko sprawozdanie, ale też porównaliśmy je z wynikami kontroli budżetu, jakie przeprowadzaliśmy w ciągu roku, dokonaliśmy oceny wykonania dochodów i wydatków budżetowych, działalności inwestycyjnej oraz uzyskanego wyniku finansowego  – powiedział Krzysztof Gronowski, przewodniczący komisji rewizyjnej (na zdjęciu). - Na ich podstawie trzeba podkreślić, że wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. - Chcę też dodać, że działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy o (Dz.U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) komisja rewizyjna będzie wnioskować o udzielenie wójtowi   absolutorium za 2009 rok.

XXXIII sesja Rady Gminy Lubanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury.

Absolutorium – w przypadku samorządu gminnego, akt  w formie uchwały  rady gminy, uznający - na podstawie sprawozdania wójta - działalność finansową wójta  jako organu wykonawczego gminy za prawidłową.

Absolutorium udziela się wójtowi jedynie z tytułu wykonania przez niego budżetu gminy, gdyż do zadań wójta należy, między innymi, wykonanie budżetu gminy (art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym). Inne przyczyny, nie związane z wykonywaniem budżetu gminy (pozabudżetowe), nie mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu wójtowi absolutorium. Absolutorium udziela rada gminy w drodze uchwały, bowiem do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. rozpatrywanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia mu absolutorium z tego tytułu  (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym).

Nieudzielenie wójtowi absolutorium może być wyłącznie następstwem negatywnej oceny jego działalności finansowej (budżetowej) jako organu wykonawczego gminy, dokonanej po merytorycznej dyskusji radnych nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.