Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU

 

„Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w  gminie LubanieBeneficjent - Gmina Lubanie, Podmiot realizujący projekt Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne(projekt nr RPKP.10.02.02-04-0025/19, zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.132.2020 z dnia 14 maja 2020 roku).

 

Ogłaszamy dodatkowy termin  naboru nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II                                          w Lubaniu do udziału w projekcie: „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w  gminie Lubanie”.

Zgłoszenia przyjmowane będą w okresieod dnia 1 września do dnia 11 września2020 roku. 

Zakwalifikowane zostaną dwie osoby.

 

Udział w projekcie ma na celu:

  • Podnoszenie kompetencji  nauczycieli podczas realizacji szkoleń z zakresu metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej oraz kompetencji z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

·         w formie papierowej:

-w  Biurze Projektu – Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu, Lubanie 61, tel.54 251 35 16

(w godzinach od 9:00 do 11:00)

-w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu, Lubanie 14, tel. 54 251 33 26

·         w formie elektronicznej:

- na stronie internetowej: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu www.zszlubanie.wixsite.com/glownaoraz  Gminy Lubanie www.lubanie.com

 

 

Wypełnione dokumenty  rekrutacyjne można złożyć:

·         osobiście w Biurze Projektu lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu,

·         przesłać na adres e-mail: zespollubanie@o2.pl (konieczny jest skan dokumentu z odręcznym podpisem).

 

Wszelkich informacji nt. zasad udziału w projekcie  udzielamy pod numerem telefonu: 54 251 33 26

Zapraszamy serdecznie  do udziału w projekcie!