Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Konkurs z okazji 30lecia samorządności!

 

REGULAMIN

KONKURSU ZORGANIZOWANEGO

Z OKAZJI 30.LECIA SAMORZĄDNOŚCI

„LUBANIE – MOJA PIĘKNA GMINA”

 

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Lubanie – moja piękna gmina”, zwanego dalej Konkursem,  jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu, Lubanie 17, 87-732 Lubanie.

2. Sponsorem nagród dla laureatów konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu, Lubanie 17, 87-732 Lubanie.

3. Celem konkursu jest ukazanie za pomocą fotografii piękna Gminy Lubanie.

4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

5. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Lubanie.

 

§ 2 Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 fotografię (fotografia w formacie JPG).

2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.

3. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: goklubanie@lubanie.com z dopiskiem „Lubanie – moja piękna gmina”, do dnia 26.05.2020 r.

4. Prace należy wysłać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, tytuł pracy i miejsce wykonania, kontakt telefoniczny.

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody - w celach promocyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów konkursowych.

7. Prace nadesłane na konkurs zostaną upublicznione na profilu facebookowym GOK w Lubaniu i zostaną poddane w dnia 27.05.2020 r.-03.06.2020 r. głosowaniu za pomocą „Lubię to” (o zwycięstwie decyduje liczba otrzymanych kliknięć).

8. Ogłoszenie wyników nastąpi 03.06.2020 r., o godz. 12.00 na profilu facebookowym GOK w Lubaniu.

9. Zwycięzcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody w formie bonów upominkowych do zrealizowania w wybranym sklepie, odpowiednio w kwocie 150 zł, 100 zł, 50 zł.  

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w internecie, mediach, materiałach promocyjnych.

2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorką załączonych zdjęć.

3. Osoba nadsyłająca zdjęcie przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.