Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Informacja

Regulamin korzystania z boiska „Orlik” oraz boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu na czas ograniczeń wynikających ze stanu epidemii obowiązujący od 16 maja 2020 r.
Rezerwacji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 21:00 pod numerem telefonu: 575-787-057.

I. Ogólne zasady:
1. Każde z boisk może jednorazowo zostać udostępnione:
a. do 17.05.2020r. 6 osób + 1 trener
b. od 18.05.2020 r. 14 osób + 2 trenerów
2. Boiska są czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach: od 16.00 do 21.00,
a. wejścia na boiska odbywają się o następujących godzinach z 15 minutową przerwą na dezynfekcję urządzeń:
- 16:00 do 17:30,
- 17:45 do 19:15,
- 19:30 do 21:00.
3. Wejście na boiska jest udostępnione wyłącznie głównym wejściem pod kontrolą pracownika nadzorującego boiska.
4. Korzystanie z boisk możliwe jest wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w dni powszednie w godzinach 16:00 – 21:00 pod numerem telefonu: 575-787-057.
5. Dla korzystających udostępniony jest WC (TOI TOI). Szatnie i prysznice pozostają zamknięte.
6. Użytkownicy korzystają z boisk przy w pełni sprawnych urządzeniach na własną odpowiedzialność
i odpowiadają materialnie za zniszczenia, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie lub rodzice. Pracownicy nadzorujący boiska nie będą odpowiadali za bezpieczeństwo osób korzystających
z boisk.

II. Obowiązki osób nadzorujących:
1. Otwieranie i zamykanie głównego wejścia dla osób udających się na boiska.
2. Przestrzeganie limitu osób na jednym boisku (patrz pkt I.1.).
3. Nadzorowanie osób i sposobu korzystania z obiektu:
- przestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust przez osoby wpuszczane na teren boisk w momencie dotarcia na obiekt,
- przestrzeganie zasad zachowania dystansu przez te osoby,
- weryfikacja uczestników, tj. sprawdzenie wieku poprzez okazanie przez dziecko do 13 roku życia legitymacji szkolnej(do 16.05.2020 r. osoby do 13 roku życia wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej),
- prowadzenie rejestru osób korzystających z boisk,
- nadzorowanie obowiązku dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
- otwieranie i zamykanie głównego wejścia,
- dezynfekcja urządzeń,
- podejmowanie interwencji w przypadku nieprzestrzegania przez uczestników niniejszych zasad.

III. Obowiązki osób korzystających z obiektów sportowych polegają na stosowaniu się do zapisów niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w szczególności do obowiązku:
- stosowania się do poleceń pracownika nadzorującego boiskami,
- zachowania zalecanego dystansu,
- dezynfekowania rąk przed wejściem na teren boisk i ich opuszczeniem,
- zasłaniania nosa i ust poza terenem samych boisk,
- przebywania i korzystania wyłącznie z terenu sportowego dopuszczonego do użytkowania,
- niekorzystania z szatni i umywalni,
- korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego,
- do 16.05.2020 r. osoby doprowadzające i odprowadzające dzieci do 13 roku życia na zajęcia nie wchodzą na teren kompleksu sportowego,zachowują odpowiedni dystans,
- poddania się weryfikacji przez osoby nadzorujące obiekt, tj. sprawdzenia wieku (na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem),
- zgłoszenia pracownikowi nadzorującemu o zakończeniu korzystania z boiska,
- korzystania z obiektu w wyznaczonych godzinach,
- rezerwowania obiektu przez osoby indywidualne i grupy zorganizowane.

IV. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boisk zabrania się:
  -używania butów sportowych nieprzystosowanych do danej nawierzchni boiska,
  -niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska,
  -wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  -palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek,
  -przebywania osobom będących po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  - zaśmiecania obiektu,
  - wnoszenia na boisko sportowe wszelkich niebezpiecznych przedmiotów,
- przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
  - z boisk nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu
i życiu użytkowników tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.