Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Będzie plan

29 lutego o godz. 10.00 w sali GOK rozpocznie się XIV sesja Rady Gminy. W porządku obrad m.in. podjęcie uchwał w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku,  zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i jej komisji stałych orazprzystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach”:

 - Wprowadzenie tego punktu do obrad sesji poprzedziła analiza zasadności sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, dotyczącego przeznaczenie na cele budowlane oraz różne funkcje w wybranych obszarach obejmujących tereny we wsiach Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo i Włoszyca oraz stopnia zgodności proponowanych rozwiązań z ustaleniami zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie” - mówi wójt Sławomir Piernikowski (na zdjęciu).