Dnia 28 czerwca 2023 roku  (środa)  o godz. 1300 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie informacji Komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2022 rok.

6. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie  w 2022 roku.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu za 2022 rok oraz wykazu potrzeb na rok 2023.

9. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

10. Przyjęcie informacji o przygotowaniu szkół i przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

11. Przedstawienie raportu o stanie gminy.

12. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz przeprowadzenie debaty.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lubanie.

14. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2022:

a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,

b) informacji o stanie mienia komunalnego,

c) sprawozdania finansowego,

d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,

e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy  i udzielenia absolutorium,

f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy  z wykonania budżetu gminy.

15. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2022 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023-2029.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2023.

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2023 roku”.

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubanie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września

2023 roku.

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubanie.

24. Informacje bieżące i wolne wnioski.

25. Zakończenie obrad.

Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Lubanie

Raport o stanie Gminy Lubanie za rok 2022

Wniosek udział w debacie

Zobacz Online