W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach powiatu włocławskiego poprzez udział w badaniu ankietowym.
Ankieta jest anonimowa, a informacje dzięki niej pozyskane będą wykorzystane do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LSR).

Link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=35d44af3&&b=11588cd6f&&c=64fcde53