Dnia 28 kwietnia 2022 r.  ( czwartek  )  o godz. 1430  w sali Gminnego Ośrodka Kultury   w Lubaniu odbędzie się XXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego we Włocławku wraz z odpowiedzią na skargę.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii” na 2022 rok.
  7. Zakończenie obrad.