Wójt Gminy Lubanie ogłasza nabór wniosków na przystąpienie do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE w ramach działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych RPO na lata 2014 – 2020

Każdy mieszkaniec naszej gminy, posiadający tytuł prawny do nieruchomości może zadeklarować uczestnictwo w projekcie i chęć budowy instalacji fotowoltaicznej powietrznej pompy ciepła zgodnie z opracowanym projektem technicznym oraz na zasadach określonych w ogłoszeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych.

Każdy uczestnik programu zobowiązany będzie do wniesienia wkładu własnego w wysokości 50% wartości inwestycji określonej w kosztorysie będącym załącznikiem projektu technicznego. Wkład będzie wniesiony jako darowizna na rzecz Gminy Lubanie na zasadach określonych w umowie podpisanej z Gminą.

Gmina pokryje koszty opracowania projektów dla każdego mieszkańca. W przypadku wycofania się z uczestnictwa w projekcie Wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztu wykonania projektu technicznego.

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubanie oraz na miejscu w Urzędzie Gminy w sekretariacie.

Wypełnione deklaracje należy składać w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubanie.

POBIERZ DEKLARACJĘ ↓