W roku 2019 wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie budowy pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek (zbiornika retencyjnego) oraz budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy OSP w Ustroniu. Koszt całkowity zadania szacowany jest na kwotę 1 mln 36 tys. zł.

Projekt przeszedł ocenę formalną i został ujęty na liście operacji przewidzianych do wsparcia. Aktualnie jest na etapie oceny merytorycznej. Przewidywana wysokość dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi 536 tys. zł, co stanowi ok. 64% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostałe koszty niekwalifikowalne zadania to podatek VAT, który w części będzie podlegał zwrotowi.