W ogłoszeniu o otwartym naborze partnera projektu dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek pisarskich:

  1. W punkcie V Kryteria stosowane przy wyborze Partnera zapis w wierszu 1 powinien brzmieć: „Doświadczenie delegowanych do współpracy ekspertów (min. 1 osoba) w przygotowaniu projektów w ramach usług społecznych np. działania 9.3.2 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (lub analogicznych w przypadku innych regionalnych programów operacyjnych) zakończone pozytywną oceną instytucji organizującej konkurs w przeciągu 5 ostatnich lat – ocena na podstawie informacji zaprezentowanych w 11. W przypadku wskazania więcej niż 1 osoby punkty będą przyznawane na podstawie doświadczenia eksperta o najmniejszym doświadczeniu”.
  2. W punkcie V Kryteria stosowane przy wyborze Partnera zapis w wierszu 2 powinien brzmieć: „Doświadczenie delegowanych do współpracy ekspertów (min. 1 osoba) w zarządzaniu projektami o wartości przekraczającej 2 mln zł współfinansowanymi z EFS w przeciągu ostatnich 5 lat – ocena na podstawie informacji zaprezentowanych w pkt – 10. W przypadku wskazania więcej niż 1 osoby punkty będą przyznawane na podstawie doświadczenia eksperta o najmniejszym doświadczeniu.”
  3. W Załączniku nr 1 – OFERTA WSPÓŁPRCY w ramach otwartego naboru Partnerów do projektu w ramach Działania 8.24. Usługi społeczne i zdrowotne, Schematu: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych pkt 10. powinien brzmieć „Doświadczenie osób (ekspertów) wskazanych w ramach oferty w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z EFS o wartości przekraczającej 2mln zł w przeciągu ostatnich 5 lat.”

Wartość 2 mln zł jest zawarta w pkt. V Kryteria stosowane przy wyborze Partnera – pkt 2. tabeli opisującej kryteria.

Do ogłoszenia dodano korektę załącznika nr 1.

Termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia 21 lipca 2023 r.

Pozostałe treści nie ulegają zmianie.

Sprostowanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera projektu

Załącznik nr 1 – oferta współpracy