Dnia 22 grudnia 2022 roku  ( czwartek )  o godz. 1300 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2022-2029.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla zakładu budżetowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie.
 13. Informacje bieżące, wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Oglądaj Online