Wójt Gminy Lubanie

ogłasza konkurs na nazwę Gminnego Żłobka w Lubaniu


Celem konkursu jest wyłonienie nazwy, będącej charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla Gminnego Żłobka w Lubaniu.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób dorosłych, dzieci
i młodzieży. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych.

Kartę zgłoszenia można dostarczyć:

1) osobiście do Organizatora w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na nazwę Żłobka Gminnego w Lubaniu”;

2) elektronicznie na adres: sekretariat@lubanie.com

w terminie do 25 lipca 2022 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Organizatora, data wpływu korespondencji przesłanej elektronicznie).

REGULAMIN KONKURSU

.

. KONKURS NAZWA ŻŁOBKA

 

. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY