Od maja 2022 r. w Gminie Lubanie funkcjonuje Centrum Aktywności i Integracji. W ramach projektu do tej pory uczestnicy mogli skorzystać z zajęć z dietetykiem, warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych, spotkań z psychologiem. Przed uczestnikami jeszcze zajęcia taneczno-ruchowe, dwie wycieczki oraz piknik. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (18 osób) oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (9 osób) pochodzących z gminy Lubanie. Głównym celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym w gminie Lubanie.
Zamierza się osiągnąć wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (11 osób) oraz wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (7 osób), a także wskaźnik efektywności społecznej (7 osób).
Całkowita wartość projektu wynosi 52.754,98 zł. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 50.tys. zł. Wkład własny wynosi 2.754,98 zł.