Dnia 29 marca 2023 roku  ( środa)  o godz. 1230 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na rok 2023.
 6. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Lubanie.
 7. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy Lubanie oraz jej Komisji za rok 2022.
 8. Przyjęcie informacji w sprawie inwestycji planowanych do wykonania w 2023
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2023 roku”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2024.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych
  w miejscu ich powstania, w ramach  pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023-2029.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na
  rok 2023.
 20. Podjęcie uchwały wsprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
  2019-2023.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu klastra energii.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej na terenie Gminy Lubanie.
 24. Informacje bieżące, wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad.

Oglądaj online